บริการเครือข่าย VPN

เข้าใช้งานทรัพยากรจากเครือข่ายภายนอก เพื่อการสืบค้นข้อมูล เช่น Thailis

ดูรายละเอียด

Office 365

ให้บริการผ่านระบบ Cloud สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

ดูรายละเอียด

อีเมล์ @rmu.ac.th

บริการอีเมล์มหาวิทยาลัยผ่านระบบ Google Workspace

ดูรายละเอียด

Knowledge Base

แหล่งรวบรวมข้อมูล รายละเอียด และคำถามที่พบบ่อยในการให้บริการ

ดูคลังความรู้

บริการสนับสนุนการใช้งาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ได้จัดเตรียมอุปกรณ์และบุคลากรเพื่อให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร รวมไปถึงบุคคลภายนอก ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้งานต่าง ๆ ได้ที่ Knowledge Base

Web OPAC

บริการสืบค้นทรัพยากรสำนักวิทยบริการฯ ผ่านหน้าเว็บไซต์

Live Stream Service

บริการอุปกรณ์ถ่ายทอดสด สำหรับการเรียนการสอน การประชุมออนไลน์

Help & Support

แจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อเครือข่าย ซอฟต์แวร์ ผ่านเว็บไซต์

Training

โครงการอบรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก

Virtual Private Hosting

บริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนสำหรับหน่วยงานภายใน

Website & System Development

บริการพัฒนาเว็วไซต์และระบบสารสนเทศ

RMU Press

โรงพิมพ์ มรม. บริการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์

Questionnaire & Survey

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th