บริการอีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายละเอียดบริการ อีเมล์@rmu.ac.th

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

บริการ อีเมล์@rmu.ac.th เป็นการให้บริการอีเมล์ภายใต้โดเมนเนมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผ่านทางระบบ Google Workspace ซึ่งนอกจากอีเมล์แล้ว ยังมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ ภายใต้ชุดโปรแกรมของ Google  ที่สามารถเชื่อมต่อและทำงานผ่านระบบ cloud อาทิ เช่น Google Meet, Google Drive และ Google Classroom ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทาง google workspace และสามารถศึกษาคู่มือการเข้าใช้งานได้ที่นี่

ข้อมูลบัญชีการใช้งาน อีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ประกาศจาก ศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานอีเมล์สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานอีเมล์มหาวิทยาลัยได้ดังรายละเอียด

นักศึกษา

 

1.      ชื่ออีเมล์คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา@rmu.ac.th เช่น 653000000101@rmu.ac.th
2.      รูปแบบรหัสผ่านเริ่มต้น คือ เลขสามตัวท้ายของรหัสประจำตัวนักศึกษา@รหัสคณะRMU65 โดยดูรหัสคณะได้ตามตารางด้านล่าง
3.      สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทาง https://www.gmail.com

อาจารย์และบุคลากร

 

ไม่มีการสร้างให้อัตโนมัติ กรุณาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันตัวตน

ตารางรหัสคณะ
คณะ รหัสคณะ
ครุศาสตร์ Ed
เทคโนโลยีการเกษตร* Arg
เทคโนโลยีสารสนเทศ It
นิติศาสตร์* Lw
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Hu
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ Pu
วิทยาการจัดการ* Mg
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Sc
วิศวกรรมศาสตร์ En


ติดต่อสอบถาม / แจ้งปัญหาการใช้งาน

กรณีมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อสอบถาม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

TAGS:

Was this helpful?

3 Yes   No