บริการ Microsoft Office365

รายละเอียดบริการ Office365

บริการ Office365 เป็นการให้บริการเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ ภายใต้ชุดโปรแกรม Microsoft Office ที่สามารถเชื่อมต่อและทำงานผ่านระบบ cloud พร้อมทั้งบริการออนไลน์อื่นๆอาทิ เช่น Microsoft Team, One Drive และ Yammer ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทาง Office 365 Login และสามารถศึกษาคู่มือการเข้าใช้งานได้ที่นี่

ข้อมูลบัญชีการใช้งาน Office365 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ในการใช้งาน Office365 มีรายละเอียดของบัญชีการใช้งานสำหรับผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

นักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป บัญชีผู้ใช้งานถูกสร้างให้ทุกคนโดยอัตโนมัติ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่อีเมล์ @rmu.ac.th ของตนเอง รูปแบบบัญชี: รหัสประจำตัว@lives.rmu.ac.th
เช่น 6411234567890@lives.rmu.ac.th
นักศึกษารหัส 63 และปีก่อนหน้า บัญชีการใช้งาน ไม่ได้ถูกสร้างให้ทุกคน นักศึกษาต้องทำการร้องขอเพื่อสมัครใช้งาน สมัครขอใช้บริการ
รูปแบบบัญชี: รหัสประจำตัว@lives.rmu.ac.th
เช่น 6311234567890@lives.rmu.ac.th
อาจารย์และบุคลากร บัญชีการใช้งาน ไม่ได้ถูกสร้างให้ทุกคน อาจารย์และบุคลากรต้องทำการร้องขอเพื่อสมัครใช้งาน สมัครขอใช้บริการ
รูปแบบบัญชี: username@lives.rmu.ac.th
เช่น prapakorn@lives.rmu.ac.th

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

1. บัญชี office365 หรือ @lives.rmu.ac.th เป็นบัญชีที่ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ใช้งานห้ามนำบัญชีของตนเองไปให้บุคคลอื่นใช้ หากพบจะทำการยกเลิกการให้บริการทันที
2. โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ในชุดให้บริการ สามารถนำไปติดตั้งได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเรียนการสอน และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเท่านั้น
3. ข้อมูลอื่นใดที่มีการบันทึกไว้ภายใต้บัญชีการใช้งาน เจ้าของบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลนั้นทั้งหมด โดยไม่สามารถปฎิเสธความรับผิดชอบ
4. การใช้งาน Office365 ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกกรณี


ติดต่อสอบถาม / แจ้งปัญหาการใช้งาน

กรณีมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อสอบถาม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

TAGS:

Was this helpful?

2 Yes   No