บริการอีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายละเอียดบริการ อีเมล์@rmu.ac.th

บริการ อีเมล์@rmu.ac.th เป็นการให้บริการอีเมล์ภายใต้โดเมนเนมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผ่านทางระบบ Google Workspace ซึ่งนอกจากอีเมล์แล้ว ยังมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ ภายใต้ชุดโปรแกรมของ Google  ที่สามารถเชื่อมต่อและทำงานผ่านระบบ cloud อาทิ เช่น Google Meet, Google Drive และ Google Classroom ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทาง google workspace และสามารถศึกษาคู่มือการเข้าใช้งานได้ที่นี่

ข้อมูลบัญชีการใช้งาน อีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ในการใช้งานอีเมล์ มีรายละเอียดของบัญชีการใช้งานสำหรับผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

นักศึกษา

 

บัญชีผู้ใช้งานถูกสร้างให้ทุกคนโดยอัตโนมัติ
รหัสผ่านเริ่มต้น คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
*ยกเว้นในกรณีที่ใช้เลขประจำตัวประชาชนไม่ได้ ให้ใช้รหัสนักศึกษาแทน (เฉพาะนักศึกษารหัส 64)
รูปแบบบัญชี: รหัสนักศึกษา@rmu.ac.th
เช่น 6411234567890@rmu.ac.th
อาจารย์และบุคลากร บัญชีการใช้งาน ไม่ได้ถูกสร้างให้ทุกคน อาจารย์และบุคลากรต้องทำการร้องขอเพื่อสมัครใช้งาน สมัครขอใช้บริการ
รูปแบบบัญชี: username@rmu.ac.th
เช่น prapakorn@rmu.ac.th

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

1. บัญชีอีเมล์ @rmu.ac.th เป็นบัญชีที่ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ใช้งานห้ามนำบัญชีของตนเองไปให้บุคคลอื่นใช้ หากพบจะทำการยกเลิกการให้บริการทันที
2. โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ในชุดให้บริการ สามารถนำไปติดตั้งได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเรียนการสอน และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเท่านั้น
3. ข้อมูลอื่นใดที่มีการบันทึกไว้ภายใต้บัญชีการใช้งาน เจ้าของบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลนั้นทั้งหมด โดยไม่สามารถปฎิเสธความรับผิดชอบ
4. การใช้งานต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกกรณี


ติดต่อสอบถาม / แจ้งปัญหาการใช้งาน

กรณีมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อสอบถาม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

TAGS:

Was this helpful?

2 Yes   No