การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง (ร่าง) รายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องการขอยุติการดําเนินกิจการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
4.1 เรื่องรายงานการดำเนินการฝ่ายบริหาร
4.2 เรื่องรายงานการให้บริการของของสำนักวิทยบริการฯ
4.3 เรื่องรายงานการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์
4.4 เรื่องรายงานการให้บริการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาเรื่องการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
5.2 การพิจารณาเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นหมู่บ้านราชภัฏ
5.3 การพิจารณาเรื่องการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5.4 การพิจารณา เรื่อง รายงานตรวจสอบภายในกรณีครุภัณฑ์สูญหาย 28 รายการ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 บุคลากรสังกัดโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ ขอโยกย้ายไปสังกัดกองพัฒนานักศึกษา