ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง (ร่าง) รายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง (ร่าง) รายงานการประชุม

 

Leave A Comment