ระเบียบวาระการประชุม

Home/ระเบียบวาระการประชุม

บริการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(RMU Virtual Private Network)

การเชื่อมต่อเครื่อข่ายผ่านระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการ นักศึกษา อาจารย์และ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อใช้เชื่อมต่อจากเครือข่ายภายนอกเข้ามาใช้บริการ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ หรือ การใช้งานระบบ MIS ได้เสมือนการใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ผ่านการเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัย

FAQ

1. การเข้าใช้งาน VPN: ผู้ใช้งานต้องมีบัญชีอีเมล์ @rmu.ac.th ที่สามารถใช้งานได้ปกติ
2. ข้อมูลการเชื่อมต่อและใช้งาน VPN จะถูกบันทึกเก็บไว้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. รูปแบบของบัญชีผู้ใช้งานเพื่อเข้าเชื่อมต่อ VPN แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
- กรณีใช้ VPN ผ่านเว็บเบราเซอร์ (Web Mode SSL VPN): Username และ Password คือ ข้อมูลบัญชีอีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เช่น vpn@rmu.ac.th และ รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์ท่าน
- กรณีใช้ VPN ผ่าน IPSec Tunnel VPN: Username คือ ชื่อผู้ใช้ของบัญชีอีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เช่น อีเมล์ของท่านคือ vpn@rmu.ac.th ชื่อผู้ใช้จะเป็น vpn และ Password คือ รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์ท่าน
4. ในกรณีไม่เคยใช้งานอีเมล์หรือลืมรหัสผ่าน ให้ทำการศึกษาวิธีการใช้งานอีเมล์ที่ https://cc.rmu.ac.th/mail_rmu_ac_th.php

รูปแบบการให้บริการและคู่มือการใช้งาน

ในการเชื่อมต่อเครือข่าย VPN มีการให้บริการ 2 รูปแบบดังนี้

Web Mode SSL VPN เป็นการให้บริการเชื่อมต่อ VPN ผ่านหน้าเว็บเบราเซอร์
ใช้งานง่าย เหมาะแก่การเชื่อมต่อเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลวิชาการ
คู่มือการใช้งาน
เข้าใช้งานที่
https://vpn1.rmu.ac.th:1443
IPSec Tunnel VPN เป็นการให้บริการเชื่อมต่อ VPN ผ่าน IPSec Tunnel
ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม เหมาะแก่การเชื่อมต่อเพื่อใช้งาน VPN เต็มรูปแบบ
คู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
Windows | Mac | IOS | Android

*กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งาน


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

1. บัญชีที่เชื่อมต่อเครือข่าย VPN ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของบัญชี ห้ามให้ผู้อื่นใช้งานโดยเด็ดขาด
2. เจ้าของบัญชีที่ทำการเชื่อมต่อเครือข่าย VPN ยอมรับและไม่ปฎิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อและใช้งานเครือข่าย VPN ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. เครือข่าย VPN มีไว้เพื่อให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลวารสาร E-Journal ที่มหาวิทยาลัยและ UniNet บอกรับไว้บริการสืบค้น หรือ เพื่อใช้งานระบบ MIS และการทำงานที่มีความจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ จากภายนอกเท่านั้น
4. หากพบการใช้งานอื่นใดที่นอกเหนือจากการให้บริการในข้อ 3 ทางสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้บัญชี หรือการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณีต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานทั่วไป เช่น การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรุณายกเลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย VPN
6. การใช้งาน VPN ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกกรณี


ติดต่อสอบถาม / แจ้งปัญหาการใช้งาน

กรณีมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อสอบถาม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม